ข่าว ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

Proceedings รายชื่องานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563

1. ประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ สามารถดาวน์โหลดได้ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 2. ท่านที่ประสงค์จะแก้ไข(เฉพาะ)บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถส่งไฟล์ที่แก้ไขมาทาง runirac2020@chandra.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ก่อน 12.00 น. .... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่องานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563

รายชื่อ งานวิจัยดีเด่น

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

รายชื่อรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับชาติ ภาคบรรยาย
List of awards presented outstanding articles at the national level (Oral 
Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
The 6th National and International Academic Conference “Rajabhat Research” 17 - 18 August 2020

ลำดับ
No.

ชื่อบทความ
Reserch Name.

ผู้เขียนบทความ
Article author

ยุทธศาสตร์
Strategic

ห้องประชุม
Meeting room

1
  เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมผ่านระบบไร้สายบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
  1. วสุ พันไพศาล 1 1
2   คุณลักษณะของปลาทูแดดเดียวจากการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบแหล่งความร้อนในห้องอบแห้ง   1. กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
  2. อนันต์ อาแว
  3. ดุสิต งามรุ่งโรจน์
  4. นิมิตร กิมประพันธ์
1 2
3   การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชุมชนมีสุขด้วยภูมิปัญญาของพระราชา ในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   1. จามรี พระสุนิล 1 3
4   การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาในตำบลบ้านชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   1. สิรินพร หาจัตุรัส
  2. สุวิชา วันสุดล
  3. อภิชาติ หาจัตุรัส
1 4
5   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา บัานวังขรณ์ หมู่11 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี   1. สุกัญญา พยุงสิน 1 5
6   การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MACRO model   1. ชวนิดา สุวานิช
  2. ปานรดา สรรเสริญ
2 6
7   ผลของนวัตกรรม Healthy DIY (Do It by Yourself) ต่อการสร้างความรอบรู้สุขภาพเพื่อห่างไกล COVID - ๑๙ สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง   1. ดุสิตา จอนดอน
  2. จุฑามาศ จันเทพา
  3. นัทสุดา แก้วก่อง
  4. เชิงตะวัน โยงกระโทก
  5. นาทยา ดอบุตร
  6. จิตตารัตน์ กันภัย
  7. ชฎาพร ตองทอง
  8. จันทร์จิรา นวลดี
  9. นิติพร ดวงพุฒ
  10. แคทรียา โคตวงค์
  11. จริยาพร กล้าหาญ
  12. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
3 7
8   การวิจัยและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านทฤษฎีดนตรีสากล   1. ปองภพ สุกิตติวงศ์
  2. ทรงกฤษณ์ คมสัน
  3. อาลิส บัวสุวรรณ
  4. ดนตร์ เพ่งบุญ
3 8
9   การนำเสนอแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้งในการพัฒนาโครงงานสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   1. วุฒิชัย พิลึก 3 9
10   ปัจจัยด้านคุณภาพการให้การบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ My Man Delivery ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   1. สุพัฒตรา บำรุงเขต 4 10
11   รูปแบบการผลิต และคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพในตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท   1. สุกานดา ไชยยง
  2. พัทธดนย์ สุขพันธุ์
  3. ชลิต กังวาราวุฒิ
1 11
 
 
 
รายชื่อรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์
List of awards presented outstanding articles at the national level (Poster 
Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
The 6th National and International Academic Conference “Rajabhat Research” 17 - 18 August 2020

ลำดับ
No.

ชื่อบทความ
Reserch Name.

ผู้เขียนบทความ
Article author

ยุทธศาสตร์
Strategic

ห้องประชุม
Meeting room

1   ความหลากหลายของโพรโทซัวที่สัมพันธ์กับคุณภาพน้ำแม่น้ำปิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   1. พิษณุภาคิณ ไชยมงคล 1 12
2   การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ำตาลอย่างง่ายในข้าวที่ผ่านการย่อยในหลอดทดลอง   1. ณรงค์ คชภักดี
  2. เยาวเรศ ชูศิริ
  3. จุฑามาศ ประลือ
3 13
 
 
 
รายชื่อรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย
List of awards presented outstanding articles at the International level (Oral 
Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
The 6th National and International Academic Conference “Rajabhat Research” 17 - 18 August 2020

ลำดับ
No.

ชื่อบทความ
Reserch Name.

ผู้เขียนบทความ
Article author

ยุทธศาสตร์
Strategic

ห้องประชุม
Meeting room

1   Study of the Wettability of waterproof Papers Made from Narrow-Leaved Cattail (Typha angustifolia L.) Modified by Beeswax in Comparison to Palmitic Acid in Coating Solution   1. ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ 1 iR1
2   The Development of Professional Development Model on Constructionism with Local Wisdom – based Learning Management for Pre-service Teachers   1. ศศิธร โสภารัตน์ 2 iR2
2   STROOP AND PRIMING TASKS: TWO EXPERIMENTAL WAYS TO INVESTIGATE LANGUAGE REPRESENTATION AND PROCESSING   1. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 3 iR3
 
 
 
รายชื่อรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับนานาชาติ ภาคโปสเตอร์
List of awards presented outstanding articles at the International level (Poster 
Presentation)
การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
The 6th National and International Academic Conference “Rajabhat Research” 17 - 18 August 2020

ลำดับ
No.

ชื่อบทความ
Reserch Name.

ผู้เขียนบทความ
Article author

ยุทธศาสตร์
Strategic

ห้องประชุม
Meeting room

1   Development of a Tool to Measure the Color Intensity of a Solution Using Adobe Photoshop Compared with the Standard UV-Vis Spectrophotometry Method   1. สุเทียม เครือวัลย์ 1 iR4

บรรยากาศ การนำเสนอบทความ

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)